Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden USEDGEAR juni 2020

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt in onderstaande zin, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

Onder USEDGEAR wordt ook verstaan haar medewerkers.

Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Koper: het Bedrijf dat met de Verkoper een (overeenkomst) sluit.

Verkoper: leverancier van producten aan Koper, hierna: USEDGEAR.

Aanbieding: elke schriftelijke aanbieding aan de koper voor de levering van producten door de verkoper.

Producten: de producten die USEDGEAR aanbiedt zijn tweedehands en nieuwe producten

Overeenkomst: de (koop) overeenkomst voor de verkoop en levering van door Koper bij USEDGEAR gekochte producten.

Website: de website die wordt gebruikt door USEDGEAR is www.Usedgear.nl

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van USEDGEAR, op alle overeenkomsten tussen USEDGEAR en een koper en op alle door USEDGEAR aangeboden producten. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met USEDGEAR die voor de uitvoering van derden nodig zijn.

Deze algemene voorwaarden worden aan de Koper ter beschikking gesteld voorafgaand aan het sluiten van enige (overeenkomst) op afstand. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal USEDGEAR  de Koper informeren over hoe zij de algemene voorwaarden, die in ieder geval op de USEDGEAR website (s) worden gepubliceerd, kunnen raadplegen, zodat Koper deze algemene voorwaarden gemakkelijk kan bewaren en omstandigheden op een duurzame drager.

De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop) voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alleen de algemene voorwaarden van USEDGEAR zijn van toepassing.

Van deze algemene voorwaarden kan in beginsel niet worden afgeweken. In uitzonderlijke situaties is het mogelijk om van de algemene voorwaarden af ​​te wijken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met USEDGEAR.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper.

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht en wordt de nietige / vernietigde bepaling (en) vervangen door een bepaling met dezelfde betekenis als de oorspronkelijke bepaling.

Eventuele onduidelijkheden met betrekking tot de inhoud, uitleg of situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn dienen te worden beoordeeld en toegelicht in de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 Aanbieding

Alle aanbiedingen van USEDGEAR zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Indien het aanbod onder specifieke voorwaarden beperkt of geldig is, wordt dit uitdrukkelijk vermeld. Een aanbieding wordt slechts geacht te zijn gedaan indien deze schriftelijk is vastgelegd.

USEDGEAR is slechts aan het aanbod gebonden indien de aanvaarding daarvan door Koper binnen veertien dagen schriftelijk is bevestigd. Niettemin heeft USEDGEAR het recht om een ​​overeenkomst met een potentiële koper te weigeren om een ​​voor USEDGEAR gerechtvaardigde reden.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is zo gedetailleerd dat de koper het aanbod goed kan beoordelen. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden USEDGEAR niet. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen niet worden gebruikt als grond voor enige schadevergoeding of ontbinding van de (overeenkomst op afstand). USEDGEAR kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het product.

Levertijden in aanbiedingen van USEDGEAR zijn indicatief en geven Koper geen recht op annulering of schadevergoeding indien deze worden overschreden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht USEDGEAR niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

 

Artikel 4 Sluiting van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer de koper een aanbod van de verkoper heeft aanvaard door voor het betreffende product te betalen.

Een aanbod kan door de koper worden gedaan via de webshop, per e-mail of telefonisch.

Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door het sluiten van een overeenkomst met USEDGEAR, zal USEDGEAR de overeenkomst met Koper schriftelijk per e-mail bevestigen.

Indien de aanvaarding (op kleine punten) afwijkt van het aanbod of de factuur, is USEDGEAR hier niet aan gebonden. Koper is gehouden de volledige aanbieding en / of factuur te voldoen, tenzij Koper kan bewijzen dat een andere overeenkomst is gesloten.

USEDGEAR is niet gebonden aan een Aanbieding indien de Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of had kunnen begrijpen of had moeten begrijpen dat de Aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Koper kan aan deze kennelijke fout of vergissing geen rechten ontlenen.

Overeenkomsten mogen alleen worden aangegaan door geautoriseerd personeel, personen in dienst of ingehuurd door USEDGEAR die gemachtigd zijn om te vertegenwoordigen en een schriftelijke volmacht hebben.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op een bedrijf.

 

Artikel 4a Duurzaamheidsovereenkomst

Afnemer kan een overeenkomst van onbepaalde duur slechts beëindigen voor de regelmatige levering van producten met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden en de overeengekomen ontbindingsregels.

De beëindiging van voornoemde overeenkomst kan door de Koper worden beëindigd op dezelfde manier als de Koper deze is aangegaan.

Een overeenkomst voor bepaalde tijd voor de regelmatige levering van producten eindigt automatisch aan het einde van de laatste levering.

Indien een overeenkomst langer dan een jaar duurt, kan de overeenkomst te allen tijde na één jaar door de koper worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij een dergelijke beëindiging redelijkerwijs niet redelijkerwijs te rechtvaardigen is voor het einde van de overeengekomen termijn.

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

USEDGEAR zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Indien en voor zover vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heeft USEDGEAR het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen goeddunken door derden te laten uitvoeren.

De Koper draagt ​​er zorg voor dat alle informatie waarvan USEDGEAR aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan USEDGEAR wordt verstrekt. Indien USEDGEAR niet tijdig de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens heeft ontvangen, heeft USEDGEAR het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de extra kosten als gevolg van de vertraging tegen de gebruikelijke tarieven bij de koper in rekening te brengen.

Voordat de overeenkomst wordt uitgevoerd, kan USEDGEAR zekerheid van de koper of volledige vooruitbetaling verlangen.

USEDGEAR is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook veroorzaakt door het gebruik door USEDGEAR van door de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige informatie, tenzij USEDGEAR op de hoogte was van een dergelijke onjuistheid of onvolledigheid.

Koper vrijwaart USEDGEAR voor alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en aan Koper toerekenbaar zijn.

Indien en voor zover USEDGEAR , om welke reden dan ook, de door de koper geplaatste bestelling niet kan leveren, heeft de koper alleen recht op de groothandelswaarde van de producten.

 

Artikel 6 Verpakking en transport

 1. USEDGEAR verplicht zich jegens de koper de te leveren zaken goed te verpakken en zodanig te beveiligen dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen exclusief BTW, inclusief emballage en verpakkingsmaterialen (met uitzondering van emballage waarvoor het gebruikelijk is een afzonderlijke aanbetaling in rekening te brengen).
 3. Het accepteren van goederen zonder enige opmerking of opmerking op de vrachtbrief of de ontvangst is het bewijs dat de verpakking op het moment van levering in goede staat was.
 4. Elke koper wordt geacht in het bezit te zijn van de vereiste invoer- en / of betalingslicenties. Het ontbreken of intrekken van deze vergunningen ontslaat Koper niet van de verplichting om de zaken op de overeengekomen wijze af te nemen. Als de goederen niet worden verkocht met toestemming van USEDGEAR, kan een koper niet het recht ontlenen om de bestelling te annuleren.
 5. Het oorlogsrisico is altijd voor rekening van de Koper.
 6. Indien de koper ermee instemt dat de bestelde goederen door directe levering vanuit het buitenland worden geleverd, komt het risico van (onjuiste, tijdige en / of geen) levering volledig en volledig voor rekening van de koper.

 

Artikel 7 Inspectie, klachten

 1. Koper is verplicht de geleverde zaken te (doen) inspecteren op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst van de geleverde zaken, maar alleen uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of zij behouden het product. Koper dient tevens na te gaan of de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde zaken voldoen aan de overeenkomst en of de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (commerciële) verkeer worden gesteld.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken hoe het product dient te worden gebruikt en, in geval van persoonlijk gebruik, het product te testen volgens de gebruiksaanwijzing. USEDGEAR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het onjuiste gebruik van het product door de Koper, noch voor onjuist advies gegeven door de Koper aan de klanten van de Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk te worden gemeld aan USEDGEAR onder info@usedgear.nl onder vermelding van het factuurnummer. Niet-zichtbare gebreken of tekorten moeten binnen 48 uur na ontdekking worden gemeld. In geval van schade aan het product door onzorgvuldige behandeling door de koper, is de koper aansprakelijk voor elke waardevermindering van het product.
 4. Indien ingevolge het vorige lid tijdig reclameert, blijft de koper verplicht de gekochte zaken in ontvangst te nemen en te betalen. Indien de Koper defecte goederen wenst te retourneren, zal dit enkel gebeuren met de voorafgaande schriftelijke toestemming van USEDGEAR op de manier aangegeven door USEDGEAR. USEDGEAR heeft het recht producten op maat te weigeren of deze te accepteren onder nader overeen te komen bijzondere voorwaarden.
 5. Alle tweedehands producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.
 6. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, draagt ​​hij de kosten daarvan.
 7. Retourzendingen kunnen naar het opgegeven retouradres worden gestuurd.
 8. Koper heeft geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden. De Koper kan een vervangend product of een tegoed ontvangen om te besteden bij USEDGEAR.

Indien Koper zijn klachtrecht uitoefent, heeft hij niet het recht om zijn betalingsverplichting op te schorten of openstaande facturen te verrekenen.

 1. Bij gebreke van een volledige levering, en / of als een of meer producten ontbreken, en dit te wijten is aan USEDGEAR, zal USEDGEAR, op verzoek van de Koper, het ontbrekende (de) product (en) verzenden of de resterende bestelling. Hierbij staat de ontvangstbevestiging van de producten centraal. Eventuele door Koper als gevolg van afwijkende leveringsomvang geleden schade kan niet op USEDGEAR worden verhaald.
 2. Klachten zijn niet mogelijk indien de koper verkeerde of andere verwachtingen had van het betreffende product.

 

Artikel 8 Prijzen

 1. Gedurende de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens wijziging van BTW-tarieven.
 2. De in het Aanbod genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele transport- en verpakkingskosten, alsmede verzend- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. De prijzen zoals vermeld in het Aanbod zijn gebaseerd op de kostenfactoren die van toepassing waren op het moment dat de overeenkomst werd gesloten, zoals: invoer- en uitvoerrechten, vracht- en loskosten, verzekeringen en eventuele heffingen en belastingen. Eventuele voordelige en nadelige verschillen op het moment van aankomst of levering komen voor of ten laste van Koper.
 4. Bij producten die onderhevig zijn aan prijsschommelingen op de financiële markt en waarop USEDGEAR geen invloed heeft, mag USEDGEAR deze producten tegen variabele prijzen aanbieden. In het bod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen fluctueren.
 5. Drie maanden na het sluiten van de overeenkomst mag USEDGEAR naar eigen goeddunken prijsverhogingen toepassen. Als prijsverhogingen binnen deze drie maanden plaatsvinden, kan dit alleen het gevolg zijn van een wettelijke regeling.

 

Artikel 9 Betalings- en incassobeleid

 1. Betaling dient vooraf te geschieden binnen een maximale betalingstermijn van 14 dagen in de valuta van de factuur. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen dienen binnen 48 uur na factuurdatum te worden gemeld, maar schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Koper kan aan een vooraf uitgebrachte schatting geen rechten of verwachtingen ontlenen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. De Koper dient deze kosten in één keer te storten op het rekeningnummer en de details van de USEDGEARVerkoop die hem is meegedeeld. Behalve in bijzondere omstandigheden, mag Koper met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van USEDGEAR betalingsregelingen treffen op basis van kredietovereenkomsten.
 4. Indien overeengekomen, dient een voorschot te worden betaald voordat USEDGEAR met haar dienstverlening begint.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Koper, zijn de vorderingen van USEDGEAR op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. USEDGEAR heeft het recht om de door Koper gedane betalingen in de eerste plaats te doen plaatsvinden ter verlaging van de kosten, vervolgens ter vermindering van de verschuldigde rente en tot slot ter vermindering van de hoofdsom en de opgelopen rente. USEDGEAR mag, zonder in verzuim te zijn, een aanbod tot betaling weigeren indien Koper een andere volgorde van toewijzing aangeeft. USEDGEAR mag de volledige terugbetaling van de hoofdsom weigeren als dit niet de opgelopen en onbetaalde rente en kosten omvat.
 7. Indien Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet en niet binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen aan zijn verplichting heeft voldaan, is Koper in verzuim.
 8. Vanaf de datum dat de Koper in verzuim is, zal USEDGEAR, zonder nadere ingebrekestelling noodzakelijk, de wettelijke (handels) rente vorderen vanaf de eerste dag van verzuim tot volledige betaling en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6. : 96 van het Burgerlijk Wetboek, te berekenen volgens de schaal van de beslissing buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 9. Indien USEDGEAR meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten voor vergoeding in aanmerking. De gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Koper.
 10. Indien aan de daarvoor gestelde voorwaarden is voldaan, wordt bij intracommunautaire levering geen BTW berekend. Indien de Koper een onjuist of ongeldig BTW-nummer opgeeft, heeft USEDGEAR het recht om de BTW achteraf bij de Koper in rekening te brengen en fraude te melden aan de belastingdienst in het land van levering.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door USEDGEAR geleverde goederen blijven eigendom van USEDGEAR totdat Koper alle onderstaande verplichtingen uit alle met USEDGEAR gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet gerechtigd onder eigendomsvoorbehoud zaken te verpanden of anderszins te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht USEDGEAR zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, explosie- en waterschade alsmede diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Indien USEDGEAR de in dit artikel bedoelde eigendomsrechten wenst uit te oefenen, geeft Koper hierbij aan USEDGEAR of door haar aangewezen derden onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming om alle plaatsen waar USEDGEAR's eigendommen zich bevinden te betreden en aan neem de goederen terug.
 6. USEDGEAR heeft het recht om de door Koper gekochte producten te behouden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of overdracht door USEDGEAR. Nadat Koper aan zijn verplichtingen heeft voldaan, zal USEDGEAR de gekochte producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, aan Koper leveren.
 7. Kosten en andere (gevolg) schade als gevolg van de retentie van de gekochte producten zijn voor rekening en risico van Koper en worden door Koper op eerste verzoek aan USEDGEAR vergoed.

 

Artikel 11 Garantie

 1. Direct na de aankoop van het product dient Koper het product te onderzoeken om na te gaan of het aan de overeenkomst voldoet.
 2. USEDGEAR geeft uitdrukkelijk geen garantie op tweedehands producten. USEDGEAR verklaart dat het product correct is getest op het moment dat het product het magazijn verlaat.
 3. In geval van een defect kan de Koper (zijnde een professional), na overleg met USEDGEAR, proberen het product op eigen risico te repareren. Indien dit niet mogelijk is, kan de Koper naar een door USEDGEAR aangegeven locatie komen om kleine gebreken te herstellen. Indien naar de mening van USEDGEAR sprake is van grote reparaties, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.
 4. De Koper kan overeenkomen het product zelf af te halen in het magazijn en samen met USEDGEAR te testen of het product voldoet aan de voorwaarden van het Aanbod.
 5. Koper heeft in geen geval recht op terugbetaling.
 6. Indien een gebrek is ontstaan ​​als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of indien de koper of derden zonder schriftelijke toestemming van USEDGEAR wijzigingen hebben aangebracht of hebben geprobeerd veranderingen in de goederen aan te brengen of hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor de goederen niet bedoeld zijn of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt, heeft Koper geen recht op kosteloze reparatie.

 

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

 1. USEDGEAR is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de koper zijn (betalings) verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Daarnaast is USEDGEAR gerechtigd de bestaande overeenkomst (en) met koper, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien koper zijn verplichtingen uit enige met USEDGEAR gesloten overeenkomst niet nakomt. tijd of naar behoren, of in geval van faillissement of surseance van betaling van de Koper, of in geval van sluiting of liquidatie van zijn bedrijf.
 3. Verder is USEDGEAR gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden (of te ontbinden) indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is of niet meer kan worden verlangd naar redelijkheid. eerlijkheid, of indien zich andere omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat redelijkerwijs niet kan worden geëist dat de overeenkomst ongewijzigd wordt gehandhaafd.
 4. Indien de overeenkomst wordt beëindigd, zijn de vorderingen van USEDGEAR op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien USEDGEAR de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. USEDGEAR behoudt zich het recht voor om op elk moment schadevergoeding te eisen.

 

Artikel 13 Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien de uitvoering van de overeenkomst door USEDGEAR aanleiding geeft tot aansprakelijkheid van USEDGEAR jegens de koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de kosten die USEDGEAR in verband met de overeenkomst in rekening brengt, tot een maximum van de opdracht waarde. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het maximale bedrag van de door de verzekeringsmaatschappij per gebeurtenis per jaar betaalde schade.
 2. USEDGEAR is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, indirecte, handelsderving, winstderving en / of geleden verliezen, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of schade als gevolg van het gebruik van door USEDGEAR geleverde producten.
 3. De Koper is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de speelsystemen door zijn klanten en gebruikers. Alle schade die USEDGEAR lijdt als gevolg van het handelen of nalaten van de Koper zal op de Koper worden verhaald, vermeerderd met een aanvullende vergoeding.
 4. USEDGEAR is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is of waarschijnlijk is van enige handeling of nalatigheid als gevolg van (onvolledige en / of onjuiste) informatie op de website (s) of die van gelinkte websites.
 5. USEDGEAR is niet verantwoordelijk voor fouten en / of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor eventuele storingen of het niet beschikbaar zijn van de website om welke reden dan ook.
 6. USEDGEAR is niet verantwoordelijk voor de juiste en volledige verzending van de inhoud en e-mail die door / namens USEDGEAR is verzonden, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
 7. USEDGEAR wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid en aanspraken van Kopers en derden af ​​die (fysieke) schade hebben geleden als gevolg van het gebruik van de producten. De door USEDGEAR aangeboden producten mogen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van de fabrikant en softwareleverancier. Bij twijfel dient de Koper en / of gebruiker contact op te nemen met USEDGEAR.
 8. Alle aanspraken van Koper wegens tekortkomingen van USEDGEAR vervallen indien deze niet binnen zes maanden nadat Koper kennis had genomen of redelijkerwijs had kunnen weten van de feiten waarop hij baseert zijn beweringen.

 

Artikel 14 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die onder de overeenkomst vallen, gaat over op de koper wanneer de producten het magazijn van USEDGEAR verlaten. Ook indien de producten onder controle van Koper en / of derden worden gebracht, gaat het risico over op Koper.

 

Artikel 15 Overmacht

 1. USEDGEAR is niet aansprakelijk indien zij door overmacht niet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen, noch kan zij tot enige verplichting gehouden worden indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare omstandigheid en waarvoor het niet verantwoordelijk is op grond van de wet, een rechtshandeling of een algemeen aanvaarde praktijk.
 2. Overmacht wordt in ieder geval begrepen, maar is niet beperkt tot wat door de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van de leveranciers van USEDGEAR, (ii) het niet correct nakomen van de verplichtingen van leveranciers die door de Koper zijn voorgeschreven of aanbevolen. aan USEDGEAR, (iii) defecten in goederen, apparatuur, software of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) stroomuitval, (vi) uitval van internet, datanetwerk en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld als gevolg van: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene transportproblemen, (x) stakingen in het gezelschap van USEDGEAR en (xi) andere situaties die naar het oordeel van USEDGEAR Verkoop vallen buiten haar invloedsfeer en die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. USEDGEAR heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat USEDGEAR haar verplichting had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze termijn meer dan twee maanden bedraagt, heeft elke partij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot vergoeding van de andere partij tot vergoeding van schade.
 5. Voor zover USEDGEAR ten tijde van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, of zal kunnen nakomen, en het reeds of nog te vervullen gedeelte zelfstandige waarde heeft, heeft USEDGEAR het recht om het reeds vervulde of nog te vervullen onderdeel afzonderlijk factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van USEDGEAR behoren uitsluitend toe aan USEDGEAR en worden niet overgedragen aan de Koper.
 2. Het is de Koper niet toegestaan ​​om alle documenten die onder de IP-rechten en auteursrechten van USEDGEAR vallen te onthullen en / of te reproduceren, wijzigen of beschikbaar te stellen aan derden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van USEDGEAR. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door USEDGEAR geleverde zaken, dient USEDGEAR uitdrukkelijk toestemming te geven voor de voorgestelde wijzigingen.
 3. Het is Koper verboden de producten die onder de intellectuele eigendomsrechten van USEDGEAR vallen te gebruiken op een andere manier dan zoals overeengekomen in de overeenkomst.
 4. USEDGEAR heeft het recht om foto's van de door de eindgebruiker geplaatste producten op haar website en / of socialemediakanalen te plaatsen voor promotie- en / of reclamedoeleinden. De klant kan zijn toestemming te allen tijde intrekken, waarna de foto's worden verwijderd.

 

Artikel 17 Vertrouwelijkheid

 1. USEDGEAR en de klant verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van een bestelling is verkregen. Vertrouwelijkheid komt voort uit de bestelling of informatie waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze vertrouwelijk is.
 2. Indien USEDGEAR gebonden is door een wettelijke bepaling of een rechterlijke beslissing om de vertrouwelijke informatie (mede) door te geven aan een door de wet aangewezen derde of door de bevoegde rechter of een derde partij, en USEDGEAR geen beroep kan doen op het recht om weigeren te bewijzen, is USEDGEAR niet aansprakelijk voor enige schade en heeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. USEDGEAR en de opdrachtgever zijn eveneens gehouden tot geheimhouding van de door hen ingeschakelde derden.

 

Artikel 18 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. USEDGEAR zal zorgvuldig omgaan met de (persoons) gegevens van Koper en Gebruikers van de website (s) en zal deze uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de privacyverklaring. Op verzoek zal USEDGEAR de betrokken persoon informeren. Vragen over de verwerking van persoonsgegevens en verdere informatie kunt u per e-mail sturen naar info@cuesale.com.
 2. Indien de overeenkomst vereist dat USEDGEAR beveiliging van informatie verschaft, zal deze beveiliging voldoen aan de specificaties en een veiligheidsniveau dat redelijk is gezien de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de daaraan verbonden kosten.

 

Artikel 19 Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de dienstverlening of producten van USEDGEAR of anderszins klachten heeft over de koopovereenkomst, is Koper verplicht deze klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken na de desbetreffende oorzaak, te melden dat leidde tot de klacht. Klachten kunnen worden gemeld via info@cuesale.com met als onderwerp 'klacht'.
 2. De klacht dient door Koper voldoende onderbouwd en / of toegelicht te zijn opdat USEDGEAR deze kan afhandelen.
 3. USEDGEAR zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht, op de inhoud van de klacht reageren.
 4. Partijen zullen proberen tot een gezamenlijke oplossing te komen.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen USEDGEAR en de Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Bij interpretatie van de inhoud en betekenis van deze algemene voorwaarden is steeds de Nederlandse tekst doorslaggevend.
 3. Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband met de overeenkomst tussen USEDGEAR en de koper worden beslecht door de bevoegde rechter.